Home > Economics & Finance > Financial Market ตลาดการเงิน

Financial Market ตลาดการเงิน

Financial Market
ตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ตลาดที่อำนวยความสะดวกและสร้างสมดุลในการเคลื่อนย้ายเงินทุน
จากผู้ออมหรือผู้มีเงินเหลือใช้ไปยังผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เงินไปลงทุน
การเคลื่อนย้ายเงินทุนจะมีตัวกลาง (Intermediary) ที่เป็นสถาบันการเงิน (คือ ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนฯ)
โดยมีการออกตราสารทางการเงิน (Financial Instrument)
เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนเงินทุน
นอกจากนี้ ตลาดการเงินจะเป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย
เพื่อใช้เป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ออมในการให้กู้ยืมเงินทุนเหล่านั้น

ประเภทของตลาดการเงิน Financial Market

จำแนกได้ตามอายุของตราสารที่เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเงินทุนได้คือ
ตลาดเงิน (Money Market)
ตลาดทุน (Capital Market)
ตลาดอนุพันธ์ (Derivative Market) โดยมีจุดประสงค์หลักในการบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อได้ใน blog ถัดไปครับ

Categories: Economics & Finance
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: