Home > Economics & Finance > Money Market ตลาดเงิน

Money Market ตลาดเงิน

Money Market
ตลาดเงิน

ตลาดเงิน (Money Market) มีลักษณะดังต่อไปนี้
ตลาดเงิน เป็นศูนย์กลางการกู้ยืมเงินระยะสั้น
ตลาดเงิน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
– ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
– การกู้ยืมอาจเป็นการกู้ยืมกันโดยตรง
– ธุรกรรมใน ตลาดเงิน ที่ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือเอกสิทธิ์ทางการเงิน

เช่น
– สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Revolving / Working Capital Loan) เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note – P/N)
– การกู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร (Interbank Market)
– การให้กู้ยืมของธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านสัญญาซื้อคืนพันธบัตร (Repurchase Agreement)

– ส่วนธุรกรรมใน ตลาดเงิน ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเอกสิทธิทางการเงินโดยซื้อขายในรูปของส่วนลด

เช่น
– ตั๋วเงินคลัง (Tresury Bill)
– เอกสารทางการค้า (Commercial Paper)
– ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange – B/E)
– บัตรเงินฝากธนาคาร (Negotiable Certificate of Deposits – NCDs)
– ตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note – FRN)

อ่านต่อได้ใน blog ถัดไปครับ

Categories: Economics & Finance
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: