Home > News and politics > โฟกัสมาตรการลดภาษี-ค่าโอน อสังหาริมทรัพย์ 2008

โฟกัสมาตรการลดภาษี-ค่าโอน อสังหาริมทรัพย์ 2008

คู่มือซื้อ-ขายอสังหาฯปี 2551 (2008) โฟกัสมาตรการลดภาษี-ค่าโอน

เอามาแปะเฉยๆ ไม่ได้เขียนเอง แต่แบบว่า เผื่อจะหาอีกทีแล้วไม่เจอ เก็บไว้ใน blog ดีกว่า
 
มาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการลดหย่อนค่าโอน ค่าจดจำนอง และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2551 (2008) จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2552 (2009) อาจยังไม่เป็นที่เข้าใจของทั้งผู้ซื้อบ้านและ ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินอีกจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ "ประชาชาติธุรกิจ" ขอถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินทำหนังสือชี้แจงถึงสำนักงานที่ดินสาขาทั่วประเทศให้ยึดถือปฏิบัติดังนี้

1 การโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

1.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนโอนต้องเป็นที่ดินหรืออาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรืออาคารดังกล่าวพร้อมที่ดิน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือเป็นห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือเป็นห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

1.2 ลดให้ทั้งกรณีผู้ประกอบการเป็นผู้โอนและผู้รับโอนต่อๆ ไปเป็นผู้โอน

1.3 ประเภทการจดทะเบียนโอนที่ได้รับลดค่าธรรมเนียมคือ ขาย ขายทอดตลาด และขายตามคำสั่งศาล ส่วนการจดทะเบียนขายฝาก โอนชำระหนี้ และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

1.4 กรณีจัดสรรที่ดินเปล่า (ประเภทขายเฉพาะที่ดิน) ผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อสร้างบ้านในที่ดินภายหลัง หากจดทะเบียนขายที่ดินพร้อมบ้าน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน

1.5 กรณีทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมายขายเฉพาะที่ดิน ต่อมาผู้ซื้อสร้างบ้านแล้วขายที่ดินพร้อมบ้านได้รับลดค่าธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน

1.6 ขายที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินจัดสรรอีกทีไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม เนื่องจากมิได้เป็นที่ดินแปลงย่อยที่แสดงไว้ในแผนผังโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาต

2 การจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

2.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนจำนองต้องเป็นที่ดินหรืออาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ หรืออาคารดังกล่าวพร้อมที่ดิน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือเป็นห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่ง จดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือเป็นห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

2.2 การลดจะลดจากวงเงินจำนอง ทั้งจำนวน

2.3 กรณีที่จะได้รับลดไม่จำเป็นต้องเป็นการจำนองในคราวเดียวกับการจดทะเบียนซื้อขาย

2.4 การจดทะเบียนขึ้นเงินจำนอง จำนองในลำดับต่อมา ไถ่ถอนจากจำนองแล้ว จำนองใหม่ ได้รับลดเช่นเดียวกัน

2.5 กรณีซื้อที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินเปล่าจากผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนหรือ ที่จัดสรรโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย แล้วผู้ซื้อมาก่อสร้างอาคารเอง หากจำนองที่ดินพร้อมอาคาร ดังกล่าว ได้รับลดค่าธรรมเนียมจำนองทั้งหมด

3 การโอนอาคารสำนักงานที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม (การจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)

3.1 ต้องเป็นการจดทะเบียนประเภทขาย ขายทอดตลาด และขายตามคำสั่งศาล ส่วนการจดทะเบียนประเภทขายฝาก โอนชำระหนี้ และโอนชำระหนี้จำนอง ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมแต่ประการใด

3.2 อาคารสำนักงานที่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมการโอน ต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรืออาคารที่เดิมได้รับ ใบอนุญาตให้ใช้เพื่อการอื่น ต่อมาได้รับ ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ประโยชน์มาเป็นสำนักงาน แต่สำหรับอาคารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารสำนักงานทั้งอาคาร ไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียม

จาก ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3993 (3193)

Categories: News and politics
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: