Home > Economics & Finance > เงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

เงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

เงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ

วันนี้อ่านข่าวเจอมา เป็นเรื่องของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการศึกษา
ความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณ ของแรงงานภาคเอกชน ที่มีรายได้อยู่ในระดับเฉลี่ย
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้มีงานทำออมเพียงหนึ่งในสี่ของรายได้
ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำที่มีความสามารถออมได้ จำนวน 1,230 คน
พบว่าผู้มีงานทำประเมินตนเองว่าสามารถออมได้ร้อยละ 60.7
และผู้ที่ออมได้สามารถออมได้ทุกเดือนร้อยละ 64.5
โดยสามารถออมได้เฉลี่ยร้อยละ 27 ของรายได้หลักและรายได้เสริม
หรือคิดเป็นเงิน 3,857 บาทต่อเดือน

โดยมีผลสรุปประมาณการว่า
จะต้องการเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุรวมประมาณ 4.9 ล้านบาท

เงินออม 5 ล้านบาท โดยเฉลี่ย
สำหรับทุกคนที่ทำงานในภาคเอกชนนั้น
ไม่ใช่เงินจำนวนน้อย แต่ก็ไม่ใช่ว่ามากจนเป็นไปไม่ได้

คำถามคือ ต้องมีการออมเท่าไหร่ เพื่อจะได้เงินออมรวม 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ต้องการเกษียณอายุ
ถ้าคิดว่า อายุที่ต้องการเกษียณคือ 60 อายุที่เริ่มทำงาน คือ 20
เท่ากับมีเวลาที่สามารถหารายได้มาออม เท่ากับ 40 ปี

คราวนี้ ความแตกต่างที่สำคัญ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ออมได้ในแต่ละเดือนเท่านั้น
แต่เป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ทำได้

ถ้าฝากเงินธนาคาร แบบประจำในปัจจุบัน เฉลี่ยที่ 3% ต่อปี
คุณต้องฝากเดือนละ 5400 บาท ทุกเดือน เป็นเวลา 40 ปั
เพื่อจะมีเงินจำนวน 5 ล้านบาทในอีก 40 ปีข้างหน้า

ถ้าเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน เป็น 5% ต่อปี
ในระยะเวลาการฝากที่เท่ากัน คุณจะใช้เงินต่อเดือนเพียง 3277 บาท

และถ้าผลตอบแทนที่ทำได้ เพิ่มเป็น 7% ต่อปี
จะใช้เงินฝากต่อเดือนเพียงแค่ 1905 บาทเท่านั้น

แต่จะมีซักกี่คน ที่สร้างผลตอบแทนการลงทุนได้สูงๆ

ดังนั้น จำนวนเงินในการออม ไม่ใช่ทั้งหมด
แต่ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งผลต่อแผนการเกษียณอายุ

Categories: Economics & Finance
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: