Home > Other > อัตราค่าโดยสารแท็กซี่

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่

วันที่ 3 กรกฏาคม 2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร
สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่มิเตอร์)
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีผลบังคับใช้
ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ ปรับราคาเพิ่มขึ้น ดังนี้

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ ปี 2551

อัตราค่าโดยสารสำหรับระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 2-12 กิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 12-20 กิโลเมตรละ 5.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 20-40 กิโลเมเมตรละ 6 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 40-60 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 60-80 กิโลเมตรละ 7.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 80 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 8.50 บาท

ส่วนกรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อัตราค่าโดยสารนาทีละ 1.50 บาท
กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารของผู้รับจ้าง
ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงในมิเตอร์อีก 20 บาท
กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้เก็บค่าจ้างเพิ่มอีก 50 บาท

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ ปี 2539

อัตราค่าโดยสารสำหรับระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 35 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 2-12 กิโลเมตรละ 4.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 12-20 กิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 20 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 5.50 บาท

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ ปี 2535

อัตราค่าโดยสารสำหรับระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 35 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 2-3 กิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 3-5 กิโลเมตรละ 4.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 5-7 กิโลเมตรละ 4 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 7 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 3.50 บาท

Categories: Other
 1. Prem ^_^
  6 July 2008 at 3:47 PM

  ขึ้นค่าแท๊กซี่แล้วอ่ะ….แง๊!!!

 2. 3 February 2012 at 3:42 PM

  แนะนำฟรี!โปรแกรมคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ครับ ^^
  http://app.memo8.com/web/taxi-meter-calculator/

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: