Home > News and politics > แถลงการณ์ 5 อาจารย์นิติธรรมศาสตร์ & ; การโต้ของ จรัญ ภักดีธนากุล

แถลงการณ์ 5 อาจารย์นิติธรรมศาสตร์ & ; การโต้ของ จรัญ ภักดีธนากุล

แถลงการณ์ 5 อาจารย์นิติธรรมศาสตร์ & การโต้ของ จรัญ ภักดีธนากุล

ลองอ่านเนื้อหาดู จะรู้สึก xyz กับตรรกะอันล้มเหลวของใครบางคน
อยากรู้ว่าเป็นอะไร ลองอ่านและคิดเองก่อน แล้วผมจะค่อยเฉลยตอนท้าย ว่าผมรู้สึกอย่างไร
เขียนมากวิจารณ์มากในประเทศนี้ ต้องระวังตัวหน่อย ถ้าไม่จำเป็นหรือเกินทนจริงๆ ยอมรับสภาพดีกว่า … มั้ง


1

แถลงการณ์ของ ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน

หลังจากคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วม ( คตร. ) ภายใต้การนำของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีมติเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร และหลังจากนายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

เรา กลุ่ม ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

๑.ขอประณามแกนนำพันธมิตรที่ยึดสนามบิน โดยนำความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นตัวประกันเพื่อกดดันในทางการเมือง
๒.ขอประณาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดาและบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลาย ต่อความพยายามก่อรัฐประหารเงียบ
๓.ขอสนับสนุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อยุติการชุมนุมของพันธมิตรที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเพื่อธำรงไว้ซึ่งระบบระเบียบแห่งกฎหมายของบ้านเมือง

อนึ่ง หลังการยุติการชุมนุมที่สนามบินทั้งสองแห่ง หากมีการรัฐประหารหรือมีปฏิกริยาที่ส่อไปในทางรัฐประหาร เราจะยืนหยัดต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวและพลังปฏิกริยาต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งหลาย โดยสงบ เปิดเผย และปราศจากอาวุธ อย่างถึงที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


2

แถลงการณ์ของ ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินกระบวนพิจารณาคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยได้กำหนดนัดคู่ความให้มีการแถลงปิดคดีในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ แล้ว นั้น

เรา กลุ่ม ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงทัศนะเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้วินิจฉัยคดี หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ วินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี ( นาย สมัคร สุนทรเวช ) ได้ปรากฏประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยดังกล่าวว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านซึ่งอยู่ในองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้อาจ ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยดังกล่าว ประเด็นปัญหานี้เป็นกรณีสำคัญยิ่ง เพราะหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากการ วินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งขาดคุณสมบัติ ย่อมเท่ากับว่าคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยโดยบุคคลซึ่งไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ และโดยที่การขาดคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะวินิจฉัยเป็นเรื่องที่มี ความร้ายแรงในทางกฎหมาย หากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีไปโดยมิได้ตระหนักถึงปัญหานี้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ ก็หมิ่นเหม่อย่างยิ่งต่อการที่จะไม่อาจนำไปบังคับใช้ได้ในทางกฎหมาย

๒. กรอบเวลาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดี คดียุบพรรคการเมืองเป็นคดีสำคัญยิ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทางการ เมือง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้เร่งรัดให้มีการวินิจฉัยคดีอย่างรีบด่วน ในช่วงเวลาที่ผู้คนในบ้านเมืองกำลังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่าง รุนแรง กรณีอาจมีผลทำให้สาธารณชนทั่วไปเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นไปเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับทุก ฝ่ายอย่างแท้จริง หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยไม่ตระหนักต่อปัญหานี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว ก็หมิ่นเหม่อย่างยิ่งต่อการที่จะไม่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากคู่กรณีและ ทั้งจากสาธารณชนทั่วไป

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองอย่างยิ่ง เราขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในสองประเด็นนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการวินิจฉัย ชี้ขาด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว กลายเป็นชนวนอันหนึ่งต่อภาวะสงครามกลางเมืองซึ่งกำลังใกล้จะเกิดขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


“จรัญ” ปัดโต้ตั้งธงยุบพรรค

กรณี ส.ส.พรรคพลังประชาชนออกมาโจมตีว่ารีบเร่งตัดสินคดีและตั้งธงยุบพรรค เนื่องจากมองว่า หลังจากนัดผู้ถูกร้องแถลงปิดคดีวันที่ 2 ธันวาคม อาจจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันถัดมานั้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน

ด้านนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีที่ส.ส.พรรคพลังประชาชนออกมาโจมตีว่ารีบเร่ง ตัดสินคดีและตั้งธงยุบพรรค เพราะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดผู้ถูกร้องแถลงปิดคดีวันที่ 2 ธันวาคม อาจจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันถัดมา โดยระบุว่า “เป็นเรื่องในทางคดี ไม่สามารถพูดได้ แต่รู้ได้อย่างไรว่าศาลจะนัดตัดสินวันไหน คิดกันไปเองทั้งนั้น”

เมื่อถามว่า ส.ส.พรรคพลังประชาชนเตรียมขนคนมาต่อต้าน นายจรัญ กล่าวว่า ต้องไปถามผู้กระทำ มาถามผู้ถูกกระทำไม่ได้ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี 9 คน ไม่ใช่ตนคนเดียว และตัดสินภายใต้พระปรมาภิไธย

เมื่อถามถึงกรณีที่ 5 อาจารย์นิติศาสตร์ ทักท้วงว่า ยังมีปัญหาคุณสมบัติเรื่องการไปสอนหนังสือ อาจมีผลต่อคำวินิจฉัยของคดียุบพรรค นายจรัญ กล่าวว่า คนที่มองเรื่องนี้ต้องถามตัวเองว่า การเป็นครูบาอาจารย์ถือเป็นลูกจ้างหรือไม่ จะให้ครูอยู่ในฐานะอะไร ถ้าเห็นว่า เป็นลูกจ้างก็คงเห็นว่าผิด แต่ตนไม่เคยมองว่า ครูเป็นลูกจ้าง แต่เป็นผู้ให้ความรู้ให้วิทยาทาน และไม่ได้ตั้งโต๊ะไปรับจ้างบริษัทไปสอน แต่ไปสอนมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาของชาติ เป็นองค์กรเผยแพร่ความรู้ และตนไม่เคยสอนให้ไปเกเร เนรคุณ แต่สอนให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน และมีใจและการปฏิบัติที่เป็นธรรม

Source
http://www.prachatai.com/05web/th/home/14686
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1228059654&grpid=00&catid=01


ด้วยความเคารพอย่างสูง ในฐานะที่เป็นอาจารณ์มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
อดสงสัยไม่ได้ว่า เมื่อครั้งที่ตัดสินนายสมัคร กลับเปิดพจนานุกรม จำกัดความคำว่าลูกจ้างจากในนั้น แต่ทำไมตอนนี้ แค่ใช้ความรู้สึกเท่านั้น
หรือไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันหรืออย่างไร
เพื่อให้เห็นกับตา กรุณาไปโหลดเอกสารคำตัดสิน ในกรณีคุณสมัคร ได้ที่
http://www.concourt.or.th/download/Center_desic/51/center12-13_51.pdf
อ่านหน้า 15-16 จะเห็นไว้ชัดเจนมาก
แต่ทำไมทีกับกรณีตัวเอง ถึงใช้มาตรฐานแตกต่างกัน ?!?!?!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: