Home > News and politics > รายชื่อ 14 บริษัท ที่ 16 ส.ว. ถือครองหุ้นเข้าข่ายต้องห้าม

รายชื่อ 14 บริษัท ที่ 16 ส.ว. ถือครองหุ้นเข้าข่ายต้องห้าม

เปิดรายชื่อ 14 บริษัท ที่ 16 ส.ว. ถือครองหุ้นเข้าข่ายต้องห้าม

หมายเหตุ – คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมากให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เลือกตั้งและสรรหา 16 ราย สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 119 (5) ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ ในลักษณะผูกขาดตัดตอน ตามมาตรา 48 ประกอบมาตรา 265 (2) และ (4) แห่งรัฐธรรมนูญ 2550 นอกจากนี้ยังมี ส.ส.จำนวน 85 คน ถูกร้องเรียนในกรณีเดียวกัน และ กกต.เตรียมวินิจฉัยในเร็วๆ นี้

รายชื่อบริษัทที่ ส.ว. 16 รายถือครองและเข้าข่ายต้องห้าม มีดังนี้

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
6.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
7.บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9.บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
10.บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
12.บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)
13.บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
14.บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ ส.ว.ถือหุ้นแล้วไม่เข้าลักษณะต้องห้าม มีดังนี้

1.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
6.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
7.บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
9.บริษัท จีเอ็มเอ็มมีเดีย จำกัด (มหาชน)
10.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
12.บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
13.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
14.บริษัท อีสเทอร์นไวร์ จำกัด (มหาชน)
15.บริษัท สยามรังนกใต้ จำกัด
16.บริษัท ร่วมมิตรเหมืองแร่ จำกัด
17.บริษัท คลีนเอเชียเซ็นเตอร์ จำกัด
18.บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด
19.บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด
20.บริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัด
21.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์

มติชนออนไลน์ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Categories: News and politics
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: