Home > Economics & Finance > “ศุกูก” (Sukuk)

“ศุกูก” (Sukuk)

“ศุกูก” (Sukuk)

“ก.ล.ต. คู่คิดนักลงทุน” : เปิดประตูสู่ทางเลือกใหม่ กับ “ศุกูก”

หนึ่งในเรื่องดีรับต้นปี 2554 สำหรับตลาดทุนไทย เห็นจะได้แก่ข่าวการออกและมีผลบังคับใช้ของเกณฑ์ “ศุกูก” (Sukuk) ซึ่งเท่ากับเปิดทางให้มีสินค้าตราสารประเภทนี้ในบ้านเรา และเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน จึงอยากแนะนำให้รู้จักกับศุกูกของไทยว่า นอกจากจะเป็นทางเลือกให้ผู้กับผู้ลงทุนมุสลิมแล้ว ก็ยังตอบโจทย์ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ลงทุนทั่วไปในบ้านเราได้ ด้วย

ศุกูกคืออะไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันค่ะ

ศุกูก: เป็นสินค้าที่นิยมในโลกการเงินอิสลาม

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดการเงินในโลกอิสลามมีการขยายตัวสูงถึง 15% ต่อปี สูงกว่าอัตราเติบโตของตลาดทุนโดยรวมซึ่งอยู่ที่ 10% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ลงทุนจากกลุ่มประเทศอิสลาม โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงประเภทหนึ่ง คือ ตราสาร “ศุกูก” ซึ่งเป็นตราสารการเงินที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่อยู่ในรูปของดอกเบี้ย ไม่เกี่ยวพันกับธุรกิจต้องห้ามต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนก็มาจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมและรับความเสี่ยงร่วม กัน (เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน ว่าจ้างทำของ ว่าจ้างให้บริหารจัดการเงินลงทุน ฯลฯ) ซึ่งเป็นไปตามหลักชาริอะห์ (Shariah) ของศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้ลงทุนในประเทศอิสลามที่มีข้อจำกัดในการลงทุน ไม่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ปกติหรือลงทุนในสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนา ก็จะมีช่องทางในการลงทุนที่ตรงกับความต้องการได้ ศุกูกไม่เพียงแต่จะตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของชาวมุสลิมเท่านั้น ยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปด้วยค่ะ

ศุกูก: กำหนดผลตอบแทนล่วงหน้า

เมื่อเทียบกับสินค้าการลงทุนที่เราคุ้นเคยกันดี ศุกูกจะมีลักษณะคล้ายกับตราสารหนี้ โดยในส่วนของการออกศุกูกไทยนั้น จะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่า อัตราการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนที่ผู้ระดมทุนจะจ่ายคืนให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารศุ กูกนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งโดยมากมักจะกำหนดจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนในระหว่างการลงทุนสม่ำเสมอใน อัตราคงที่ และเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ก็จะคืนเงินลงทุนให้ผู้ลงทุน ดังนั้น ความเสี่ยงหนึ่งของศุกูก จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการคืนเงินลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนตามที่สัญญา ไว้ของผู้ระดมทุนค่ะ ในเรื่องนี้ ผู้ลงทุนอาจใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกประกอบการตัดสินใจ ลงทุนได้ค่ะ

ตัวอย่าง: ธุรกรรมรูปแบบหนึ่งของศุกูก

หากซื้อหุ้น คุณจะได้รับหุ้นของบริษัท หากซื้อกองทุนรวม คุณจะได้รับหน่วยลงทุน แต่หากลงทุนในศุกูก สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ ใบศุกูกที่จะแสดงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนตามสัญญา โดยในการออกศุกูก จะมีการแต่งตั้งทรัสตี ที่เรียกว่า “ทรัสตีผู้ออกศุกูก” ทำหน้าที่ออก ศุกูกและขายใบศุกูกให้ผู้ลงทุน (ผู้ระดมทุนจะเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูกเองหรือแต่งตั้งบริษัทลูกทำหน้าที่ก็ ได้) เช่น บริษัท ก. ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ จึงแต่งตั้งบริษัท ข. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตัว ทำหน้าที่ทรัสตีผู้ออกศุกูก โดยขายอาคารของบริษัท ก. ให้กับบริษัท ข. หลังจากนั้นจึงทำสัญญาเช่าอาคารนั้นจากบริษัท ข. เป็นเวลา 5 ปี พร้อมชำระค่าเช่าตลอดสัญญา เมื่อครบ 5 ปี ก็ซื้ออาคารนั้นคืนจากบริษัท ข. ตามราคาที่ตกลงไว้แต่ต้น

ด้านบริษัท ข. จะทำหน้าที่ยื่นขออนุญาตออกศุกูกจาก ก.ล.ต. และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะออกใบศุกูกขายให้กับผู้ลงทุน โดยนำรายได้จากค่าเช่าที่ได้จากบริษัท ก. มาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน นอกจากนั้น จะมีสถาบันการเงิน ที่เรียกว่า “ศุกูกทรัสตี” ทำหน้าที่ดูแลประโยชน์ของผู้ลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ออกศุกูกจะปฏิบัติตามที่ได้สัญญาไว้กับผู้ลงทุนค่ะ

Fact sheet: ตัวช่วยผู้ลงทุน

เนื่องจากความซับซ้อนของตราสาร ก.ล.ต. จึงกำหนดให้มีการจัดทำเอกสาร fact sheet เพื่อเป็นตัวช่วยอธิบายให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงของศุ กูกได้ดีขึ้น โดยจะมีการแจกจ่ายให้กับ ผู้ลงทุนพร้อมกับใบจองซื้อ ซึ่ง fact sheet ดังกล่าวจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น อัตราผลตอบแทน กำหนดจ่ายผลตอบแทนและกำหนดการคืนเงินลงทุน รวมถึงข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ผู้ลงทุนในบ้านเราที่นิยมลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากต้องการรับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ อาจมีปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้า โดยเฉพาะรายย่อยที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้บางประเภทอาจไม่ได้รับการจัดสรร อย่างทั่วถึง ต้องผิดหวังไปตามๆ กัน ต่อไป เมื่อตลาดทุนไทยมีศุกูกเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ขึ้นมา ก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นค่ะ

สุรีรัตน์ สุรเดชะ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. E-mail: info@sec.or.th

กรุงเทพธุรกิจ, 27 มกราคม 2554

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: